Trosolwg

Dywedir fod y gorffennol yn wlad dramor - os felly, mae treftadaeth Merthyr yn Genhedloedd Unedig go iawn. Dyma ddetholiad bychan o leoedd hanesyddol y sir. 

Comin Gelligaer

Comin Gelligaer

Er gwaetha’r ffaith, ar yr olwg gyntaf ei fod yn ymddangos yn ddiffaith, mae mwy o lawer yn perthyn i Gelligaer.  Mae ei hanes cymhleth o ffaith a chwedl wedi gadael olion Rhufeinig a Chanol Oesol did…

Traphont Cefn

Y draphont yw'r trydydd mwyaf yng Nghymru ac erbyn hyn mae'n adeilad rhestredig Gradd II. Fe'i dyluniwyd gan Alexander Sutherland ar y cyd â Henry Conybeare ac fe'i hadeiladwyd yn rhannol gan Thomas S…

Traphont Cefn
Traphont Pontsarn

Traphont Pontsarn

 

Defnyddiwyd y bont a adeiladwyd yn yr 1860au gan Reilffordd Aberhonddu a Merthyr. Lleolir hi mewn ardal o harddwch naturiol ac mae’r ‘Pwll Glas’ a’r rhaeadr gerllaw. Roedd Gorsaf Pontsarn â’i Feistr…

Gweithfeydd Haearn a Dur Cyfarthfa

Ar ddechrau’r 19eg ganrif, Gweithfeydd Cyfarthfa oedd gweithfeydd haearn mwyaf y byd ac roedd yn ffynhonnell cyfoeth anhygoel i’w berchnogion, teulu’r Crawshay. Gellir gweld o hyd, olion ysblennydd y …

Gweithfeydd Haearn a Dur Cyfarthfa
Camlas a Thramffordd Cyfarthfa

Camlas a Thramffordd Cyfarthfa

Mae Camlas Cyfarthfa yn hen gwrs dŵr a redai am oddeutu 1000m o’i ffynhonnell ar lannau’r Taf Fechan i Lyn Cyfarthfa. Adeiladwyd yn wreiddiol er mwyn cario dŵr i’r gweithfeydd haearn.

Adeiladwyd yr h…

Twnnel Trevithick

Ar 21 Chwefror 1804, roedd Merthyr yn dyst i’r daith locomotif trên cyntaf un wrth i ‘Locomotif Penydarren,’ Richard Trevithick deithio i lawr trwy Bentrebach ac ymlaen i Abercynon.

Ni chafodd Trevith…

Twnnel Trevithick
Pont Pont-y-gwaith

Pont Pont-y-gwaith

Mae gan y bont Gradd II restredig hon sy’n mynd dros Afon Taf  gysylltiadau sy’n mynd yn ôl mor bell â’r 1540au. Adeiladwyd y bont sydd i’w gweld heddiw yn 1811 â Thywodfaen Pennant ac mae gwerth i ch…

Gwarchodfeydd Natur

Penmoaelallt

Mae Coetir Cymunedol Penmoelallt yn cael ei reoli ar y cyd gan Gymdeithas Naturiaethwyr Merthyr Tudful a’r Cylch a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Mae’r ardal yn goetir Calchfaen naturiol s…

Gwarchodfeydd Natur
Parciau a Pharciau Chwarae

Parciau a Pharciau Chwarae

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yw ceidwad 619 erw o dir agored sydd dan berchnogaeth gyhoeddus. Credwn ei fod yn bwysig edrych ar ôl, diogelu a datblygu ein parciau a’n tir agored cyhoeddus o…

Castell Morlais

“Mae’r cyfieithiad Cymraeg ar gyfer yr adran yma yn cael ei orffen ar hyn o bryd, a chaiff ei ychwanegu yn fuan iawn. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster”

Castell Morlais
Pont-y-Cafnau

Pont-y-Cafnau

“Mae’r cyfieithiad Cymraeg ar gyfer yr adran yma yn

Chwaraeodd De Cymru ran bwysig yn natblygiad haearn bwrw strwythurol. Yma, yng Nghyfarthfa mae yna strwythur haearn bwrw sydd yn hynod arwyddocaol, …

Twnnel Abernant

“Mae’r cyfieithiad Cymraeg ar gyfer yr adran yma yn cael ei orffen ar hyn o bryd, a chaiff ei ychwanegu yn fuan iawn. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster”

I lle y mae’n arwain????

Gyferbyn â Phentref…

Twnnel Abernant