wedi adio - Mer - 08 / Awst / 18

Ynghylch Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig


Mae statws Merthyr Tudful fel cyrchfan twristiaeth gweithgareddau sydd ar ei dyfiant yn debygol o barhau gan fod y cyngor bwrdeistref yn mynd yn groes i’r duedd genedlaethol o gau Canolfannau Gwybodaeth i Dwristiaid.
Yn sgil toriadau i wasanaethau’r awdurdod lleol gwelwyd llawer o Ganolfannau i Dwristiaid yn diflannu ledled DU yn ystod y blynyddoedd diweddar. Ond mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful newydd ddadorchuddio canolfan newydd sbon â balchder, wrth fynediad i’r siop ddiweddaraf a’r mwyaf yn y dref.


Wrth osod Canolfan Wybodaeth i Dwristiaid ar leoliad Trago Merthyr Tudful ar Heol Abertawe, mae’r Cyngor yn gobeithio cipio siâr sylweddol o’r tair miliwn a hanner o siopwyr sy’n ymweld â’r siop bob blwyddyn.
Mae gan Trago 23 o fannau parcio i fysys, sy’n golygu y bydd staff y Ganolfan Wybodaeth i Dwristiaid yn gallu darparu gwasanaeth cwrdd a chyfarch i’r lluoedd niferus sy’n cyrraedd ar y bysys bob dydd. Bydd pamffledi tywys ac anrhegion ar gael a bydd ymwelwyr yn clywed am gynigion hyrwyddo a mentrau i’w hannog i ymweld ag atyniadau allweddol a mannau o ddiddordeb.
“Gwelodd ein Hadran Adfywio Cymunedol gyfle i arddangos yr amrywiaeth eang o brofiadau y gallai ymwelwyr posibl eu profi fel rhan o’u hymweliad â Merthyr Tudful” dywedodd Arweinydd y Cyngor y Cynghorydd Kevin O’Neill.
“Wrth farchnata atyniadau lleol ac ardaloedd lleol eraill, mae’n ddiau y bydd y Ganolfan yn cael effaith sylweddol ar economi ymwelwyr lleol a rhanbarthol gan arwain at ailymweliadau â Merthyr Tudful a thu hwnt, yn yr hir dymor.”
Mae’r Cyngor wedi ariannu addurn yr adeilad a chlustnodi £95,000 tuag at gynnal a chadw’r ganolfan a’i staffio dros y ddwy flynedd nesaf.


Mae gan y Ganolfan ddesg derbynfa, unedau silffoedd ar gyfer pamffledi, sawl teledu 4K yn dangos fideos twristiaeth y Cyngor, cyfrifiaduron a thabledi rhyngweithiol i ymgysylltu ag ymwelwyr a chiosgau gwybodaeth. Mae tri o bobl yn cael eu cyflogi i roi cyngor yn y Ganolfan pan fydd ar agor o 10am-4pm saith niwrnod yr wythnos.
Mae trafodaethau’n cael eu cynnal â Choleg Merthyr Tudful ynghylch y posibilrwydd bod myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth yn derbyn profiad uniongyrchol o weithio yn y sector drwy ddarparu rôl cefnogi i staff y Ganolfan o bryd i’w gilydd.
Yn lleol, bydd y Ganolfan Wybodaeth i Dwristiaeth yn marchnata atyniadau rhanbarthol sy’n cynnwys Parc Cyfarthfa, Castell ac Amgueddfa, BikePark Wales, Canolfan Rock UK, Canolfan Awyr Agored Parkwood Dolygaer, canol tref Merthyr Tudful, Parc Taf Bargoed, Rheilffordd Mynydd Brycheiniog, Redhouse, Bwthyn Joseph Parry, Canolfan a Theatr Soar a Pharc Manwerthu Cyfarthfa.


Yn ystod seremoni dadorchuddio plac y Ganolfan Wybodaeth i Dwristiaid heddiw (1 Awst 2018), lansiodd tîm Datblygu Economaidd y Cyngor ei wefan newydd Ymweld â Merthyr, www.visitmerthyr.co.uk, a chyn bo hir bydd yn gartref i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Ymweld â Merthyr.
Ar y cyd â’r Ganolfan Wybodaeth i Dwristiaid newydd, mae Rhanbarth Gwella Busnes Merthyr Tudful a phartneriaid allweddol yn rhedeg gwasanaeth bysiau ar ddyddiau Sadwrn yn unig rhwng Trago, Canol Dref Merthyr Tudful, Pentref Hamdden Merthyr Tudful a Pharc Cyfarthfa. Edrychwch allan am y bws gyda’i frandio nodedig ‘Ymweld â Merthyr’. Bydd y bws yn rhedeg bob awr gyda’r ymadawiad cyntaf am 9am a’r bws olaf yn gadael Trago am 6pm.

Wedi'i ddiweddaru - Llun - 13 / Awst / 18