wedi adio - Maw - 23 / Gorff / 19

Ynghylch Rôl Merthyr Tudful ym mhrosiect uchelgeisiol llwybrau Rhaglen Ardal yr Iwerydd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn chwarae rôl amlwg mewn menter ryngwladol sydd wedi ei hanelu at annog ymwelwyr a phreswylwyr i wneud y mwyaf o’r amgylchedd ar stepen eu drws.

Mae’r Trail Gazers Bid, sef Prosiect Ardal yr Iwerydd a noddir gan yr UE, yn cynllunio dod o hyd i ffyrdd newydd o annog pobl yn y DU, Iwerddon, Sbaen, Portiwgal a Ffrainc ‘oddi ar y llwybrau ac i mewn i’r cymunedau lleol a gwledig amgylchynol i’w trochi eu hunain mewn profiadau newydd o ran diwylliant, coginio a bywyd.’

Bydd grwpiau cymunedol lleol a rhanbarthol, busnesau bach, darparwyr twristiaeth, ysgolion, asiantaethau amgylcheddol, awdurdodau lleol ac aelodau o’r cyhoedd yn cael eu hannog i ddod ynghyd i weithio ar ddatblygiadau gan gynnwys:

• Mentrau busnes i ddefnyddiwr a fydd yn annog ymwelwyr i archwilio’r hyn sydd gan gefnwlad ehangach i’w gynnig, fel caffis, siopau crefft, bwydydd crefftwr, gwestai, tafarndai, lleoedd hanesyddol o ddiddordeb i’r tirlun.

• Mentrau rhith-dwristaidd newydd yn arddangos holl asedau naturiol a diwylliannol y rhanbarth i gynulleidfaoedd ehangach.

• Cynllunio rheoli cyrchfan cynaliadwy sy’n diogelu’r asedau hyn.

Cafodd y prosiect, a lansiwyd yn Buncrana, Sir Donegal, ei gefnogi gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac mae ganddo 10 o bartneriaid o wahanol ranbarthau’r Iwerydd.

“Mae holl bartneriaid y prosiect yn angerddol ynghylch archwilio sut gall y math cywir o fuddsoddi mewn llwybrau cerdded a hamdden dyfu cymunedau bach a chynyddu’r nifer o ymwelwyr,” dywedodd Aelod Cabinet Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol y Cynghorydd Geraint Thomas.

“Dros y blynyddoedd diweddar gwelwyd twf yn y nifer o bobl y mae’n well ganddynt dreulio eu gwyliau yn mwynhau profiadau mwy ystyrlon a phersonol mewn lleoliadau prydferth sydd yn aml dan ganfyddiad o fod yn anghysbell, yn hytrach na mewn cyrchfannau gwyliau confensiynol neu boblogaidd.

“Cafwyd cynnydd yn y nifer o dwristiaid hamdden sy’n mwynhau’r llwybrau niferus ledled rhanbarth Ardal yr Iwerydd.

Dywedodd y Cynghorydd Thomas fod gan y twf mewn cerdded a gweithgaredd hamdden botensial anferthol i gynhyrchu incwm, helpu i greu rhagor o swyddi yn y sectorau lletygarwch a hamdden, tra bo prydferthwch y rhanbarth hefyd yn cael ei fwyhau fel llefydd i fyw, gweithio a ffynnu ynddynt.

“Ein nod ni ym Merthyr Tudful yw canolbwyntio’n benodol ar Daith y Taf a’r amryfal gyfleoedd y mae’n eu cyflwyno – nid yn unig i bobl fwynhau’r golygfeydd godidog, ond hefyd i helpu busnesau gymryd mantais ar y cynnydd mewn traffig i ymwelwyr.”

Os oes diddordeb gennych mewn darganfod rhagor am y prosiect hwn neu sut i gymryd rhan ynddo cysylltwch visit@merthyr.gov.uk

Wedi'i ddiweddaru - Maw - 23 / Gorff / 19