wedi adio - Mer - 11 / Maw / 20

Ynghylch Canolfan Rock UK Summit Centre yn ennill gwobr am y darparwr gweithgaredd gorau!

 

Mae Canolfan Summit Rock UK wedi ennill gwobr twristiaeth de-ddwyrain Cymru ar gyfer y ‘Darparwr Gweithgaredd Rhanbarthol Gorau.’ Mae’r hen bwll glo wedi cael ei drawsnewid yn gyrchfan unigryw ac mae yno dros 20 o wahanol weithgareddau antur hyfforddedig, canolfan ddringo dan do, caffi, ardal chwarae y tu allan a llety sy’n cynnig 104 o welyau ac sydd wedi ei arlwyo’n llawn. 

Yn dilyn ailddatblygiad gwerth £4 miliwn yn 2018, mae’r ganolfan wedi tyfu ac yn awr yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau ar gyfer grwpiau a theuluoedd drwy gydol y flwyddyn. Derbyniodd prosiect Canolfan Summit gefnogaeth ariannol gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd, trwy Lywodraeth Cymru.

Gall teuluoedd fwynhau gwahanol sesiynau blas bob penwythnos ac yn ystod gwyliau’r ysgol. O ddringo i saethyddiaeth, ogofa i adeiladu rafftiau, mae’r sesiynau blas yn caniatáu i deuluoedd roi cynnig ar weithgareddau newydd heb iddynt orfod cael unrhyw brofiad blaenorol.

Mae caffi’r ganolfan ar agor 7 diwrnod yr wythnos ac yn gyfle i ymlacio wrth i’r plant chwarae yn yr ardal chwarae, awyr agored thematig. Ceir hefyd nifer o glybiau dringo wythnosol yn ystod cyfnod y tymor sy’n gymorth i blant 4+ oed i ddatblygu eu sgiliau dringo ac ennill sgiliau newydd mewn amgylchedd diogel.

Gall grwpiau aros yn y llety newydd a mwynhau rhaglen o weithgareddau a heriau unigryw. Mae lleoliad gwledig Canolfan Summit yng nghymoedd hardd De Cymru yn caniatáu nifer o weithgareddau oddi ar y safle - dringo ar greigiau, cerdded drwy geunentydd a thrwy raeadrau, ogofa, canŵio a cheufadu. Gellir profi natur ar ei orau yn ogystal â phrofi antur a chyffro. 

Dywedodd y Cynghorydd Geraint Thomas, Aelod o Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar gyfer Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd: “Rydym wrth ein bodd â llwyddiant Canolfan Summit Rock UK. Rydym yn falch fod y ganolfan yn flaenllaw ym maes gweithgareddau antur ac y bydd yn parhau i fod yno am flynyddoedd i ddod.”

Mae gan Rock UK bron i 100 mlynedd o brofiad yn cynnig anturiaethau sydd yn newid bywydau. Cafodd yr elusen ei sefydlu ym 1922 a heddiw, mae’n croesawu dros 60,000 o bobl i’w pedair canolfan genedlaethol a hynny o ysgolion, grwpiau ieuenctid, grwpiau iwnifform, grwpiau crefyddol, teuluoedd a sefydliadau eraill fel Ymddiriedolaeth y Tywysog a’r NCS.

Dywed David Locke, Prif Swyddog Gweithtedol Rock UK;  “Mae’n fraint cael ennill gwobr Twristiaeth De Ddwyrain Cymru ar gyfer y darparwr gweithgaredd gorau. Mae’r diolch i’r tîm ac rydym am ddiolch i Gyngor Merthyr ac i’r gymuned leol am eu cefnogaeth.”

Mae Rock UK yn cynnig lleoedd bwrsari ar gyfer plant na fyddai fel arall yn gallu ymweld, o achos cyfyngiadau ariannol. Mae pob un o’r pedair canolfan wedi derbyn bathodyn safon Dysgu y tu Allan i’r Dosbarth.

Mae’r amserlen lawn o ddigwyddiadau yn sicrhau fod rhywbeth at ddant pawb. Er mwyn cael gwybod rhagor, ewch i rockuk.org/summit neu ffoniwch Ganolfan Summit Rock UK ar 01443 710090.

Wedi'i ddiweddaru - Mer - 11 / Maw / 20