Nodau’r Cynllun

Nodau’r Cynllun

 

Bydd Cynllun Cyfarthfa yn gynllun meistr strategol gweledigaethol ac enghreifftiol ar gyfer datblygu asedau diwylliannol, treftadaeth ddiwydiannol, ac asedau tirlun Ystâd Cyfarthfa, Merthyr Tudful a thu hwnt.  

 

Bydd yn gynllun meistr creadigol, aml-haenog a fydd yn adeiladu ar weledigaeth sy’n codi o Charrette Dylunio Treftadaeth Ddiwydiannol Merthyr Tudful yn 2017. Bydd y cynllun yn dynodi ac yn diffinio’r brîff ar gyfer nifer o brosiectau mawr a bach i’w gweithredu dros yr un i bum mlynedd ar hugain nesaf. Bydd strategaeth a chynllun gweithredu trosfwaol yn arddangos sut mae’r prosiectau hyn yn berthnasol ac yn gweithio ynghyd i greu effaith trawsffurfiol. 

 

Bydd y deilliant yn chwarae rôl bwysig wrth osod safon ar gyfer rhagoriaeth ddylunio yn natblygiad y dyfodol. Bydd yn gafael mewn dychymyg i ddenu buddsoddiad, cynyddu’r nifer o ymwelwyr, cynnal cefnogaeth leol a lledaenu ei werthoedd ar draws y gymuned.

 

Mae’r cynllun wedi ei ddylunio i gael ei gyflenwi ac i gael effaith trawsnewidiol. Bydd yn dangos sut y gall amrywiaeth eang o fuddion gael eu cyflawni drwy ymagwedd gydlynol, integredig a hir dymor. Tra bo’r uchelgais yno i greu cyrchfan i ymwelwyr o safon fyd-eang yng Nghyfarthfa, nid y cynnydd mewn twristiaeth fydd yr unig faen prawf y caiff opsiynau eu profi ac y caiff llwyddiant ei fesur yn ei erbyn. Bydd Cynllun Cyfarthfa hefyd yn ceisio gwneud y mwyaf o’r buddion ar draws nifer o feysydd gan gynnwys:  - 

 

  • Diwulliannol
  • Cymunedol
  • Economaidd a Chymdeithasol
  • Amgylcheddol
  • Iechyd a Llesiant
  •  

 

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Ymunwch â ni i siarad am Ferthyr, eich meddyliau, syniadau a’ch safbwyntiau am y cynllun.

Cysylltwch

Cysylltwch â thîm Cynllun Cyfarthfa gyda’ch meddyliau.
Cysylltwch
Dewch i gwrdd â’r tîm

Dewch i gwrdd â’r tîm

Dewch i gwrdd â thîm sy’n helpu i roi Cynllun Cyfarthfa at ei gilydd.