Coedtir Gethin & Pwll Webber

Darganfod Coedtir Gethin & Pwll Webber

Gyda dros dros 850 hectar o dir braf Coedtir Gethin yw cartref Bike Park Wales.

O fewn ardal eang o geodtir sy’n ymestyn 1,364 hectar rhwng Merthyr Tudful ac Aberdâr gallwch weld Pwll Webber.Ymysg nifer o fffeithiau diddorol am y lleoliad hwn yw iddo gael ei ddefnyddio fel lleoliad i bennod o Doctor Who.

Mae 21 o lwybrau wedi eu marcio a 14 llwybr ceffylau i’w darganfod yn y coedtir.Os ydych yn cerdded, ar gefn beic neu geffyl neu yn mynd a’r ci am dro mae llawer yma i’w fwynhau. Gyda dros 21cilomedr o lwybrau, tawelwch naturiol y coed a golygfeydd godidog o’r cymoedd a draw I Fanau Brycheiniog, does ryfedd ei bod yn le mor boblogaidd gyda pobl leol, teuluoedd ac ymwelwyr.

Anadlwch yr awyr iach, mwynhewch yr olygfa goediog berffaith neu cofleidiwch goeden hyd yn oed.Bydd yn siwr o wella eich llês corfforol a meddyliol.

  

Nodwch bod rhai llwybrau yn croesi traciau beic Bike Park Wales.

I ddarganfod mwy am BikePark Wales cliciwch yma

 

Pwll Webber

Gerllaw Coetir Parc Gethin mae gwarchodfa Pwll Webber. Perchnogion a rheolwyr Pwll Webber yw Cymdeithas Naturiaethwyr Merthyr Tudful a’r Cylch.

Yn ystod y gwanwyn a’r haf daw’r pwll i fywyd - gwelir gwas y neidr, amffibiaid a blodau gwyllt yn eu hanterth. Gall y sawl sy’n mwynhau gwylio adar weld y telor, y golfan, cnocell y coed a glas y dorlan. Yn y gaeaf, gellir gweld y llinos bengoch a’r pila gwyrdd yn yr ardal.

Mae llwyfannau dipio sy’n addas ar gyfer plant ac ardaloedd pysgota yn cynnig diwrnod gwych allan i deuluoedd a gellir parcio wrth law trwy ddilyn y troad ar gyfer Gethin o’r A470 ym Merthyr Tudful.

Rheolir y coetir gan y Comisiwn Coedwigaeth sy’n ceisio amddiffyn tir pori’r rhos (glastir garw a chorsiog.)

Roed yr ardal unwaith yn rhan o Waith Glo Gethin a oedd dan berchnogaeth Cwmni Haearn Cyfarthfa. Adeiladwyd y pwll er mwyn cyflenwi dŵr ar gyfer Glofa Rhif 2, Gethin ac roedd ganddo dŷ ar gyfer gwarcheidwad y pwll.

Brochures

Gobeithio y gwnewch fwynhau Taith Taf, pa fodd bynnag y dewiswch deithio ond cofiwch eich bod yn teithio’n gyfrifol. Edrychwch ar ôl eich hun, eraill a’ch amgylchedd. Lawr-lwythwch eich taflennu gwybodaeth, isod.

 Llesiant Meddwl                                 Mwynhau Natur yn Gyfrifol             Heicio’n Ddiogel

          

 

Map - choose and download your map today

Ti ddarganfod mwy am lwybrau BikePark Wales, lawrlwythwch y map isod -

Os ydych yn teithio trwy Ferthyr Tudful ar hyd Taith Taf (o’r de i’r gogledd,) lawr-lwythwch ein map diweddaraf er mwyn eich cynorthwyo

Taith Taff  Directions Map

Bydd yr ap Straeon Coll ar gael cyn hir. Gwiriwch yma, cyn hir.

 

Videos

Mae’n fideos diweddaraf yn dangos rhyferthwy Traphontydd Cefn Coed a Phontsarn y gallwch eu gweld ar hyd Taith Taf. Dewch i weld beth arall y gall prydferthwch De Cymru ei gynnig.

 

 

 

Links

Yn ogystal â Thrysori’n Llwybrau, mae cyfrifoldeb gennym i edrych ar eu hôl, eu cynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Parchwch gefn gwlad a’ch gilydd.

Dilynwch y Rheolau Cefn Gwlad. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a chanllawiau drwy ddilyn y ddolen isod. 

 Natural Resources Wales Countryside Code

Rhwydwaith Llwybrau beicio Sustrans – Llwybr 8 – Merthyr Tudful i Aberhonddu. Cliciwch isod er mwyn cael gwybod rhagor am y rhwydweithiau seiclo trwy Gymru a’r DU.

Ramblers Cymru- Dewch i wybod rhagor am Ramblers Cymru drwy glicio ar y ddolen, isod.

 Wales Ramblers

 

Mae Taith Taf yn un o gyfresi o lwybrau sydd yn rhedeg trwy’r fwrdeistref sirol ac sydd yn crisialu hanes yr ardal ac sydd y cynnig milltiroedd ar filltiroedd o harddwch naturiol. Os ydych am stopio yn un o’r atyniadau antur gwych, dysgu am ein hanes, siopa, bwyta, cysgu neu fwynhau’r golygfeydd ysblennydd, mae rhywbeth ym Merthyr i bawb.

Y Cynllun Llwybrau

 

Mae’r Cynllun Llwybrau yn brosiect partneriaeth Ewropeaidd a sefydlwyd ar sail Dynodwyr Perfformiad Allweddol economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. Bydd yn datblygu technolegau a systemau dyfeisgar er mwyn cofnodi gweithgaredd y llwybrau ac yn datblygu cynlluniau i reoli’r llwybrau’n gynaliadwy. 

Bydd y Cynllun Llwybrau yn mesur effeithiau cymdeithasol ac economaidd a ddaw yn sgil buddsoddi a hyrwyddo llwybrau mewn ardaloedd sydd yn gyfoethog eu treftadaeth. Nod y prosiect yw creu dangosfwrdd a thargedu ymwelwyr yn ddigidol er mwyn cynyddu’r niferoedd o dwristiaid.

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022